Olle Nord om Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 (SBG 1)

SGB 1 bildades för att anställda vid regementena i Stockholmsområdet, SJ och FOA skulle kunna få köpa bostäder till rimliga priser. Inom försvaret tilldelades bostäderna av Försvarsstabens Bostadsförmedling. Fastigheterna uppfördes av Bygg-Oleba under 1955-1956. I slutet av oktober 1956 flyttade jag in i en 2- rummare på Ritorpsvägen 1.

SBG-1 bildades 1957 och jag blev suppleant för Olle Wallerius i styrelsen. Ordförande var överste C G Crawford, som tidigare varit regementschef för Signalregementet på Frösunda. Han var en av initiativtagarna till projektet. Då Bygg-Oleba lämnade över fastigheterna till SGB 1 åtog jag mig arbetet med medlemskontakterna och ingenjör Baatz från ABACUS skötte bokföringen.

Under mars 1959 flyttade Margaretha och jag till en tre-rummare på Regementsgatan 54. Den 25 april 1960 blev jag formellt anställd som fastighetsförvaltare och Margaretha tog hand om bokföringen. Jag blev dessutom sekreterare i styrelsen och ingick i det verkställande utskottet (VU) tillsammans med överste Crawford. Han var en barsk militär av den gamla stammen, men vi kom bra överens. Ett av rummen i lägenheten fungerade som kontor.

Hösten 1958 började Bygg-Oleba uppföra den sista fastigheten, som blev en separat förening kallad SBG 2. Det blev mycket pappersarbete med att bilda en ny förening.

Överste Crawford slutade som ordförande 1962 och förvaltare Lennart Svensson blev ordförande för SBG 1 och Torsten Linell (FOA 3) tog över SGB 2. Mars 1960 anställdes Rolf Carlsson som fastighetsskötare och han tog hand om medlemmar och fastigheter på ett utmärkt sätt. Han var en mästare på att lösa konflikter bl a i tvättstugorna.

Bygg-Oleba hade byggt bra fastigheter, men då 10-årsgarantin gick ut 1968 hittade vi en hel del fel med för tunn betongsula i vissa golv och bakfall i några garage, så det blev en del reparationsarbeten för byggföretaget.

Under 60-talet var förbjudet att sälja lägenheten till ett pris som översteg det nominella värdet och vid försäljningen synades lägenheten. Solna stad hade 10 lägenheter i SGB 1 och i några fall blev det problem med deras hyresgäster. En gång om året gick ordföranden och jag runt och synade alla lägenheterna för att fånga upp kunna åtgärda olika problem. Vi gick också runt och delade ut julgåvor till personalen och det var alltid trevligt.

Till filmen ”Tre dagar i buren” med Tore Skogman spelades några scener in i höghuset hösten 1963. En hel dags jobb resulterade i några minuters speltid i filmen.

För att stärka gemenskapen mellan medlemmarna började vi 1968 ordna supé med dans en gång om året. Vi hade vårfest på Ulriksdals Värdshus 1968 och på Hotell Getingen 1969. Höstfester ordnades på Järvagården 1970 och i Bagartorp 1971. SBG 2 hade julfest 1969. På den tiden höll man om varandra i dansen.

Den 1 mars 1969 blåste det orkanvindar och några takplåtar på höghuset blåste bort, så det var livsfarligt att vistas ute.

Vid ett tillfälle hösten 1969 blev vi plötsligt av med brännoljan till pannorna. Det visade sig att det gått hål i botten på tanken. En del olja läckte ut i Brunnsviken, så vi kom med i Tv-nyheterna. Jag kontaktade en professor i materiallära på KTH och han kom fram till att det hade blivit ett galvaniskt element mellan kopparskrot i jorden och en oskyddad del av tankplåten, varvid det blev ett hål i plåten. Försäkringsbolaget tog på sig kostnaderna efter diverse diskussioner. Ett invallningsskydd byggdes sedan runt tanken.

Det var ett intressant att arbeta som fastighetsförvaltare och man fick kontakt med många lika människor.

1975 tog ingenjör Per Alerup över Fastighetsförvaltningen på grund av att vi flyttade till Östergötland. Det är alltid roligt att återse Ritorp och se att föreningarna fungerar bra och att fastigheterna underhålls på utmärkt sätt.

En liten återblick på SGB 1 och 2 av Olle Nord. våren 2015. Våren 2018 avled Olle.

Bilder från 50 års jubileet 2006

Föreningarnas historik

Historik framtagen vid SGB1 50 års jubileum (2006)

  Redan 1938 kan man läsa att Försvarsmakten hyser betänkligheter mot att upplåta mark för bostadsbebyggelse. Man kan ana en viss framsynthet av att man ytterligare en gång skall bli utkörd av den växande staden. Dock är problemen med officerarnas bostäder under slutet av 1940-talet så stort att man känner sig tvingad att göra något åt saken.

Den 23 oktober 1951 är det första protokollförda sammanträdet för att bilda SGB 1. Då antog man också preliminärt de första stadgarna för föreningen. Överste C Crafoord valdes till ordförande.

Vid ett konstituerande sammanträde den 20 april 1953 redogjorde ordförande i korta drag för avtalet mellan Solna stad och Kungl. Fortifikationsförvaltningenrörande Ritorpsområdet samt föreslog konstituering av Stockholms Garnisons bostadsrättförening nr 1. Upprättat förslag till stadgar för föreningen hade godkänts av Kungl. Bostadsstyrelsen och Solna stad. Man beslöt att bilda Stockholms Garnisons bostadsrättsförening nr 1.

Därefter följde en period med planering, upphandling, sökande av byggnadstillstånd och lånefinansiering.

Den 5 januari 1954 registrerades Stockholms Garnisons bostadsrättförening nr 1. Att förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus inom Solna stad.

I ett utlåtande från den 13 november 1954 utfärdat av Bjurströms Geotekniska Byrå kan vi läsa att ”grundläggningsförhållandena äro goda”.

Den 1 juni 1955 tecknads entreprenadkontrakt med huvudentreprenör AB Bygg-Oleba och byggnadsarbetet påbörjades den 15 juni samma år.

Vid ett sammanträde den 21 /9 1955 anmäler Herr Unge att han vill bo kvar i Ritorpsområdet.

I den första verksamhetsberättelsen för SGB 1 avseende verksamhetsåret fram till 31/12 1955 kan vi läsa: …..”Iniativet till bostadsbebyggelse i Solna för försvarets personal togs upp hösten 1950 av dåvarande chefen för S 1, Överste C G Crafoord.”…. …..” Genom ett den 30-31/3 1953 dagtecknat köpekontrakt mellan Solna stad och Kungl. Fortifikationsförvalningen överläts Ritorpsområdet till Solna med villkor att av de bostäder som byggdes på området 1/3 skulle disponeras av Solna stad, 1/3 av Försvaret och 1/3 av Statens Järnvägar.”…

Det framgår av stadgarna, att det var stränga krav på vilka som fick antas som medlem. I fösta hand skulle man vara anställd vid Statens Järnvägar eller vid något militärt förband. Solna stad köpte sin kvoterade del av lägenheterna för stadens räkning. OBS! Till skillnad från de övriga var dessa lägenheter ej avsedda för anställda inom Solna stad. Av dessa lägenheter disponerar Solna kommun fortfarande över ett litet antal.

Även på den tiden kunde det bli grus i maskineriet. Den stränga vintern försenade en del av VVS-arbetena och el-firman förklarades i blockad bl a med anledning löneskulder. I en skrivelse från den 9 mars 1956 kan man läsa att det råder olika meningar om när taklagsöl bör firas.

I september 1956 var de första lägenheterna klara för inflyttning. Då var det ordning och reda. I en skrivelse som sändes ut till samtliga tilltänkta bostadsrättsköpare kan vi läsa: …”Dessutom får vi meddela att Aktiebolaget Fastighetskontroll skall företaga inspektion av bohaget i eder nuvarande bostad”… Det framgår inte om det smådjur eller betalningsförmågan man var ute efter.

Redan den 19 september kom den första informationen till de boende ut i form av en uppmaning: ….”På förekommen anledning får vi härmed meddela, att det är strängeligen förbjudet att i wc-stolen i bad- och toalettrum nedspola rengöringstrasor, barnblöjor etc”… .. .”Samtidigt vilja vi framhålla nödvändigheten av att lekande barn iakttager försiktighet på byggnadsområdet”…

Av en annan skrivelse kan vi förstå att de nya hyresgästerna var ivriga att få flytta in. Den 17 oktober 1956. ...” får vi på förekommen anledning härmed meddela, att inflyttning absolut icke får ske tidigare, än vad som angivits”…

I Solna stadsfullmäktiges handlingar nr 5-35 1955. Här har SGB 1 äran att anhålla om att få teckna borgen för ett bostadslån på 5 403 800 kr.

1956 var ett aktivt år för styrelsen inom SGB 1. Anbud, beställningar och överklaganden var den del av vardagen för styrelsens medlemmar. Redan då antog vi tvättmaskiner från Podab AB. Olja köpte vi från Gulf. Vi hade med andra ord oljeeldning.

I slutet av 1956 anställdes SGB 1 första fastighetsskötare.

Den 1 augusti 1956 uppmanades det verkställande utskottet (VU) att samla styrelsen inom SGB 1 för att bilda SGB 2.

Den första lägenhetsförteckningen är daterad till den 7 juni 1956.

En lokal, troligen dagens ”Klippetta” hyrdes ut till Solna för att användas som skollokal.

I en skrivelse daterad Den 27 juli 1956 framkommer skälet till varför SGB 1 måste bilda SGB 2. …”Beträffande radhusen i kvarteret Ritorp och Tunnan har vi hos Kungl. Bostadsstyrelsen inhämtat besked om, att vi blir tvungna bilda SGB nr 2 för att få dessa hus belånade genom bostadsstyrelsens försorg”…

I mars 1957 hade man införskaffat några enklare möbler samt textiler till föreningens lokal i hus A2. Ordförande uttalar önskemål om därest intresse finnes, de övriga skulle bidraga till utsmyckningen av lokalen genom gåvor av ”utrangerade fullt användbara” prydnadsföremål. I sammanhang här med vore det lämpligt att till stöd för minnet för kommande styrelser genom gravering eller annan lämplig metod låta föreviga givarens namn. Trots detta går det i dag inte att finna några spår av eventuell generositet.

Sommaren 1957 var det dags för trädgårdsplanering.

I ett protokoll från den 25 september 1957 framgår det att förvaltaren försökte underlätta sitt arbete …”hr Widlund hade i ett brev till ordföranden den 7 aug då dragit upp frågan om fastighetsförvaltarens rätt att debitera portoavgift för utsändande till hyresgästerna av postgirokorten för hyresinbetalning. Ordföranden framhöll, att om fastighetsförvaltaren vore obetagen att själv eller genom ombud uppbära hyrorna inom Ritorpsområdet. Väljer han i stället metoden att genom postgiro indriva hyrorna synes förvaltaren böra vidkännas denna kostnad ur sitt arvode.”…

1958 bildades SGB 2.

Här har det hänt en del under årens lopp! Den 29 maj 1958 diskuterades frågan om Sonas erbjudande till SGB 1 att få disponera den obebyggda tomten i sydkanten av Ritorp. Styrelsen enades om att svara Solna att SGB 1 kunde tänka sig att ordna lekplats och för framtiden sköta denna, därest Solna stad iordningställer och bekostar parkeringsplatser på området i fråga, som stadens myndigheter finner erforderliga, att gaturenhållningen utsträcktes till sagda parkeringsplatser.

Under samma möte diskuterades problem med parkering på gården särskilt när det var galopp på Ritorps galoppfält.

Under 1959 hade man problem med renhållningen. Folk ställde sopor överallt. Gräsmattorna var ett sorgligt kapitel fast vattenkostnaden var det verkliga sorgebarnet. Känns otrevligt välbekant.

1960 försvann galoppbanan, som hade tillkommit 1919, från Ritorp och flyttades till Täby. 1961 beslutades att inköpa en skrivmaskin för 525 kr.

April 1961 var nyttjanderättsavtalet med Solna stad beträffande tomt nr 4 kv. Ritorp. Vederlagsfritt i 15 år och därefter 5 år i taget. I förvaltningsberättelsen till 1962 års stämma tackas alla (37 medlemmar från både SGB 1 och 2) som var med och iordningställde lekplatsen.

I maj 1962 har husen redan blivit så gamla att det ansågs skäligt att höja maskinistens ersättning för reparationsarbeten.

1962 genomfördes en galluppundersökning för att utröna intresset för en central TV-antenn. 25 ja, 54 nej resten svarade inte.

1962 beslutades om i dag befintlig asfaltering på gården.

1963 var det en ovanligt svår vinter som orsakade tjälskador på ett par garagenedfarter och man fick hyra in extra snöskottning i februari.

I april godtog man ett anbud om att måla flaggstången för 9 kr/m. Flaggstång !?

Och i oktober hade man upptäckt ett läckage i föreningens utvändigt nedgrävda oljecistern. Det var ett alvarligt problem eftersom del av oljan läckt ut i Brunnsviken och försäkringsbolaget endast ersatte oljesaneringen. Den nya cisternen sattes inomhus i ”stokerrummet” (pannrummet i höghuset). Först 1966 var ansvarsfrågorna helt utredda. SGB 1 klarade sig med anledning av att läckaget ej orsakats av slarv och det visade sig att oljeutsläpp förekommit under hela 60-talet från andra fastigheter i området.

Öv Crafoord avgick som ordförande. Grundare och Ordf 1954-1963.

1964 hade man tröttat på de ständigt återkommande inbrotten i tvättstugeautomaterna varför styrelsen beslutade att avgift betalades till maskinisten som då lämnade ut nyckeln till tvättstugan samt höja taxan. Ett antal förnuftiga husmödrar protesterade både mot den höjda avgiften och förfarandet samt föreslog ett polettsystem. Samtidigt meddelade Posten att de inte kunde tillhandahålla 50-öringar längre eftersom SJ slutat att lämna in sina kassor där.

I maj 1964 beslöts att skaffa central TV-antenn. Tegeltaken reparerades.

I oktober 1965 inspekterades arbetet med den nya parkeringsplatsen utmed Regementsgatan 27-33. Parkeringsområdet omfattade 37 platser, varav 31 st á 10 kr/månad är uthyrda från den 1.10.1965.

1966 hölls årsmötet i Ritorpsskolans skolbespisningslokal. Jag antar att skolan då var nybyggd eftersom en representant från skolan skulle förvisa lokalerna i samband med mötet.

Samma år var det dags med en ny central radio och TV-antenn som skulle klara de kommande kraven på färg-TV. Det var även dags att måla om fönsterkarmar och balkonger. Posten begärde att få höja gårdsplanen med 50 cm framför sin lastbrygga.

I december 1966 hölls naturligtvis en 10 års jubileumsfest. Festen genomfördes i Bagartorpskolan med julsupé och inhyrda musiker.

Ett förstorat foto över fastigheterna sattes upp i fastighetskontoret.

Vid stämman 1967 upptogs frågan om anordnande av bastu i någon av fastigheternas lekrum i anslutning till en maskintvättstuga. Projektet ansågs så kostnadskrävande (4.800 kr) att styrelsen ansåg att intresset för bastun måste tas upp kommande stämma.

Vid stämman 1968 avslogs byggande av bastu eftersom man kunde bada bastu för 4 kr/gången vid Järvagården.

1968 är första gången man kan se vad årsavgiften är per kvadratmeter. 57:40 efter hyreshöjning med 1 kr per kvadratmeter.

Under april? 1969 har föreningens flaggstång blåst ner. En ny skulle kosta 2.000 kr varför frågan bordlades. ”Efter det att 12 fruars, som enligt statistiken brukar utnyttja tvättstugorna flitigt, erfarenheter tillvaratagits beslutades att modernisera tvättstugorna med nya tvättmaskiner av märket Wascomat försedda med myntmätare.” Garantireparation av balkongplattorna , med svåra sprickor, har påbörjats. Fast elinstallation vid lekplatsen avsedd för julgran och asfaltering av parkeringsplatserna vid A2 huset. Centralantennen har moderniserats för mottagning av TV 2.

Solna stad påbörjat byggande av idrottsplats

1970 hade den hårda vintern gått hårt åt tegeltaken. 3 000 pannor inköptes för reparation av taken.

1971 meddelade Solna industriverk att befintliga soptunnor skall utbytas mot sopsäckar samt att antalet soptömningar per vecka skall minskas väsentligt. Något svar på berevet men en önskan om utökat antal hämtningar erhölls ej. En additiontsmaskin av typ Facit 1218 samt en begagnad räknesnurra inköptes. En ny låsserie infördes.

1972 hade man varit utsatt för inbrott ett antal gånger i källarlokalerna varför styrelsen beslöt att sätta upp skyddsgaller för källarfönstren till några av hyresgästerna samt föreningens fastighetskontor. Även ett antal lägenhetsinbrott förekom och intresset för att installera polislås undersöktes. Solna industriverk har meddelat att besked fjärrvärme till Ritorp bör kunna lämnas nästa år. Föreningen erbjöds att hyra en värmepanna i väntan på fjärrvärmen. Föreningen beslöt att köpa en ny panna. Tomträttsavgälden höjdes från 27 400 kr till 57 000 kr/år

ICA-butiken sade upp sig.

1973 kom förslaget på att göra Regementsgatan till en återvändsgata i samban på en ny sträckning av Frösundaleden. Styrelsen lyckades genom en väl underbyggd skrivelse få kommunen att ändra sträckningen av Frösundaleden.

Apotekslokalen målades om.

Styrelsen beviljade tillstånd att installera diskmaskin i lägenhet 49 under förutsättning att fullgott försäkringsskydd mot vattenskada tecknas av bostadsrättshavaren.

1974 den 25 november utsattes Postlokalen för rånförsök. De sönderskjutna fönsterrutorna kostade 1.210 kr.

1979 var ett relativt stillsamt år utan några större investeringar. De första ordningsreglerna är daterade 1979-12-01. Dessvärre har den korta listan med raka budskap utökas med åren.

SGB info från 1980 talar om sophämtning, renhållning och tvättstugetider. Då liksom nu fick man efterlysa ägare till ”soporna” (i vissa fall hela möblemang) i källarutrymmena.

1980 anskaffades automatisk telefonsvarare. Samråd med Ritorpsgården angående flagga och flaggstång Med anledning av att två glasrutor i affärslokalen gått sönder, sannolikt på grund av stenskott lovade Solna kommun att sätta upp ett skyddsstaket. Oljan började bli dyr. Cirka 1.000 kr/m3, varför styrelsen beslutade att undersöka förutsättningarna för anslutning till fjärrvärmenätet.

1980 Är det någon som minns Lennart Moosberg??

1981 togs beslut om att ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät.

1982 antogs nya stadgar för SGB 1och 2. Fjärrvärme installerades.

SGB 1 & 2 har gemensam parkeringskö, hur kösystemet är utformat är angivet i Vi Runt Ritorp.

 

Här finns en länk till ett dokument du kan hämta hem, skriva ut och fylla i. Detta ger dig möjlighet att få parkeringsplats och extra förråd.
Lämna sen blanketten till Styrelsen i SGB 1 alt SGB 2 som vidaresänder den till den som fördelar objekten.

P-plats, förråd och garage

Tips: Fyll inte bara i den plats du helst vill ha, vissa platser är mycket populära och kan ha lång kö. Störst chans att få en parkering är p-platser utan el efter Regementsgatan 27-33, väljer du som har stått kort tid i kö en plats där finns sedan möjlighet längre fram att byta till en plats du hellre önskar.

Dokument skapat: 2017-04-10 och upprättat 2021-01-19.
SGB 1 intressanta/viktiga händelser sedan (1938) 1950 till 2020 samt med planerade arbeten 2021.
Lite fylligare info kan fås i länkarna nedan och i årsredovisningarna.

SGB1 50 år    SGB1 60 år   Olle Nord 1956-1975    Rolf Karlsson 1960-1970  

 


1938--1950

Redan 1938 kan man läsa att Försvarsmakten hyser betänkligheter mot att upplåta mark för bostadsbebyggelse. Man kan ana en viss framsynthet av att man ytterligare en gång skall bli utkörd av den växande staden. Dock är problemen med officerarnas bostäder under slutet av 1940-talet så stort att man känner sig tvingad att göra något åt saken.

1951

Den 23 oktober 1951 är det första protokollförda sammanträdet för att bilda SGB 1. Då antogs          

även preliminärt de första stadgarna för föreningen.  Överste C Crafoord valdes till ordförande.

1953

Vid ett konstituerande sammanträde den 20 april 1953 redogjorde ordförande i korta drag för avtalet mellan Solna stad och Kungl. Fortifikationsförvaltningen rörande Ritorpsområdet samt föreslog konstituering av Stockholms Garnisons bostadsrättförening nr 1. Upprättat förslag till stadgar för föreningen hade godkänts av Kungl. Bostadsstyrelsen och Solna stad.

Man beslöt att bilda Stockholms Garnisons bostadsrättsförening nr 1.

Därefter följde en period med planering, upphandling, sökande av byggnadstillstånd och lånefinansiering.

1954

Den 5 januari 1954 registrerades Stockholms Garnisons bostadsrättförening nr 1. att förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus inom Solna stad.

1955

 • Den 1 juni 1955 tecknads entreprenadkontrakt med huvudentreprenör AB Bygg-Oleba och byggnadsarbetet påbörjades den 15 juni samma år.
 • Vid ett sammanträde den 21 /9 1955 anmäler Herr Ungestet att han vill bo kvar i huset mitt på gården i  Ritorpsområdet.
 • Den första verksamhetsberättelsen för SGB 1.
 • Tecknade borgen för ett bostadslån på 5 403 800 kr.

1956

 • I september 1956 var de första lägenheterna klara för inflyttning.
 • Redan då antog vi tvättmaskiner från Podab AB.
 • Olja köptes från Gulf.
 • I slutet av 1956 anställdes SGB 1 första fastighetsskötare.
 • Den 1 augusti 1956 uppmanades det verkställande utskottet (VU) att samla styrelsen inom SGB 1 för att bilda SGB 2. 
 • Den första lägenhetsförteckningen är daterad till den 7 juni 1956.

1957

 • Sommaren 1957 var det dags för trädgårdsplanering.

1958

 • Styrelsen kan tänka sig att ordna lekplats och för framtiden sköta denna, därest Solna stad iordningställer och bekostar parkeringsplatser på området i fråga, som stadens myndigheter finner erforderliga, att gaturenhållningen utsträcktes till sagda parkeringsplatser.

1959

 • Under 1959 hade man problem med renhållningen.

1960

 • 1960 försvann galoppbanan, som hade tillkommit 1919, från Ritorp och flyttades till Täby.

1961

 • Köptes en skrivmaskin.
 • April 1961 skrevs nyttjanderättsavtal med Solna stad beträffande tomt nr 4 kv.
 • Lekplatsen iordningsställdes.

1962

 • Beslutades om i dag (2017) befintlig asfaltering på gården.
 • Läckage i den utvändigt nedgrävda oljecistern. Ny cistern sattes inomhus i pannrummet i höghuset.

1964

 • Beslutades att avgifterna för tvätt skulle betalas till maskinisten.
 • Anskaffades central TV-antenn.
 • Tegeltaken reparerades.

1965

 • Nya parkeringsplatsen utmed Regementsgatan 27-33 klar.
 • Planterade den stora julgranen på gården framför Ritorps gård

                                                                                   

1966

 • 1966 hölls årsmötet i Ritorpsskolans skolbespisningslokal.
 • Ny central radio och TV-antenn som skulle klara de kommande kraven på färg-TV.
 • Ommålning av fönsterkarmar och balkonger.
 • Posten begärde att få höja gårdsplanen med 50 cm framför sin lastbrygga. 
 • 10 års jubileumsfest.
 • Ett förstorat foto över fastigheterna sattes upp i fastighetskontoret.

1967

 • Renovering och ommålning av fönster och balkongdörrar i höghuset Reg 56.
 • Piskbalkongen på höghuset fick tak.
 • En traktor inköptes

1968

 • 1968 är första gången man kan se vad årsavgiften är per kvadratmeter. 57:40  efter hyreshöjning med 1 kr per kvadratmeter.
 • Ommålning av källargångar och vissa tvättstugor.
 • Asfaltering vid höghuset Reg 56.
 • Oljeeldningspannorna renoverades.
 • Lekanordningar på lekplatsen reparerades.

1969

 • Föreningens flaggstång blåste ner.
 • 5 st nya tvättmaskiner av märket Wascomat  försedda med  myntmätare, ett torkskåp och 2 st (varm?)manglar inköptes.
 • Garantireparation av balkongplattorna , med svåra sprickor, har påbörjats.
 • Fast elinstallation vid lekplatsen avsedd för julgran.
 • Asfaltering av parkeringsplatserna vid Enk 19.
 • Centralantennen har moderniserats för mottagning av TV 2.

1970

 • 3 000 pannor inköptes för reparation av taken som den hårda vintern gott hårt åt.

1971

 • Befintliga soptunnor byttes mot sopsäckar. En nytt låssystem infördes.
 • Moderniserad centralantenn till TV med kanal 4 o 10.
 • En additionsmaskin av typ Facit 1218 samt en begagnad räknesnurra inköptes.

1972

 • Skyddsgaller monterades för källarfönstren till några av hyresgästerna samt föreningens fastighetskontor.
 • Ett antal lägenhetsinbrott har förekommit och intresset för att installera polislås undersöktes.
 • Solna industriverk har meddelat att besked fjärrvärme till Ritorp bör kunna lämnas nästa år. Föreningen erbjöds att hyra en värmepanna i väntan på fjärrvärmen.
 • Föreningen beslöt att köpa en ny panna.
 • Tomträttsavgälden höjdes från 27 400 kr till 57 000 kr/år
 • ICA-butiken sade upp hyresavtalet.

1973

 • Förslaget på att göra Regementsgatan till en återvändsgata i samband med en ny sträckning av Frösundaleden. Styrelsen lyckades få kommunen att ändra sträckningen av Frösundaleden.
 • Nya oljeeldade värmepannor installerades med termograf.
 • Utrustning för avloppsrensning inköpt.
 • Apotekslokalen målades om.

1974

 • Ommålningsarbeten.
 • Ny lekutrustning till lekplatsen.

1975

 • Fortsatt ommålning.
 • Nytt plåttak på höghuset.
 • Gjorde om lekplatsen på tomt nr 4.

1976

 • Fortsatt ommålning.

1977

 • Bokföringsbyrå anlitad.

1979

 • Den 25 november utsattes Postlokalen för rånförsök.
 • De första ordningsreglerna är daterade 1979-12-01.

1980

 • Inköp av åkgräsklippare, snöslunga o kompressor.
 • Automatisk telefonsvarare.
 • Traktorn från 1967 såldes.
 • Stigande oljepriser – undersöka fjärrvärme.
 • Samråd med Ritorpsgården angående flagga och flaggstång
 • Med anledning av att två glasrutor i affärslokalen gått sönder, sannolikt på grund av stenskott lovade Solna kommun att sätta upp ett skyddsstaket.   

1981

 • Beslut om att ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät.
 • SGB 1 o 2 ansluter sig till Fastigheternas förhandlingsorganisation.
 • Bokföringen övergår till förvaltaren.

1982

 • 1982 antogs nya stadgar för SGB 1 och 2.
 • Fjärrvärme installerades.
 • Nya värmeaggregat i tvättstugorna.
 • Målning av trappuppgångar.

1983

 • Bytt hängrännor.
 • Vi Runt Ritorp ges ut.

1984

 • Löpande underhåll.
 • Samtliga fönster byts till 3-glas.

1985

 • Anslutna till Sveriges Kooperativa och allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation. (KAB)

1986

 • Stamrensning.
 • Postlokalen helrenoverad till ny hyresgäst.
 • Begagnad traktor inköpt.
 • Tilläggsisolering av vindbjälklagret.
 • Polettbetalning till tvättmaskinerna avskaffas.
 • P-el platser utökas.
 • En lekplats tas bort.

1987

 • Bytt garageport i storgaraget.
 • Renovering av stödmur.
 • Anslutna till Televerkets kabel-TV-nät.

1988

 • Personalrum iordningställt genom ombyggnad av handtvättstuga Reg 54.

1989

 • Bytt låssystem.
 • Installerat fler torktumlare.

1990

 • Större renovering av hissen.

1991

 • Balkong och fasadrenovering av samtliga hus.                                      Fasad +balkong

1992

 • Nya träpaneler på garageportar och 2 källardörrar.
 • Planterat om/bytt buskar i rabatten mot P-platsen Enkp 19.
 • Viss asfaltering.

1993

 • Löpande underhåll

1994

 • Själva skriva ut hyresavier.
 • Monterat galler på källarfönster.
 • Påbörjat målning i allmänna utrymmen och källargångar.
 • Upprättat en underhållsplan på 20 år.

1995

 • Löpande underhåll

1996

 • 40-årsjubeleum

1997

 • Asfaltering av gång- och kör-ytor.
 • Ny flaggstång.
 • Ny stödmur vid gaveln Reg 54.
 • Vattenbesparande åtgärder.
 • Reparation av murade skorstenar.

1998

 • Nya ritningar på samtliga hus.
 • Extra stämma angående stambyte.
 • Lägenhetsnummer på samtliga lägenhetsdörrar.
 • Nytt staket mot P-platser nr 58-66 längs lekplatsen mot Reg,

1999

 • Stambyte.  Samtliga badrum helkaklade.                                                   Stambyte
 • Byte av avlopp och kallvattenserviser Ri 7 o Reg 46 = alla tre nu utförda med PEM-rör.
 • Byggt gästlägenhet i Reg 54.

2000

 • Samtliga källargaveldörrar bytta mot inbrottsförstärkta ståldörrar + 9 dörrar i Reg 56 inbrottsförstärkta.
 • Dagvattenbrunnar utanför Reg 50 o 54 utbytta.
 • Fastighetscentralen för elstyrning av portar och källare samt trapphusbelysning bytta i Ri 1-5 o Enk 19 a-c.
 • Matkällare Enk byggts om till förråd för att ge plats till ny Exp.

2001

 • Ny Fastighetsexp klar.
 • Friköp av tomtmarken till 7,83 miljoner kr.                           Friköpt tomt
 • Tätning av skorstenar
 • Värmekulvert mellan Enk till Ri 11 grävts upp - nya rör
 • Ri 7-13 baksida anslutna till ny dagvattenledning.
 • Ri 5 och 13 baksida anslutna till ny dagvattenledning
 • Bytt Fastighetscentralen för elstyrning belysning i källare och trapphus Reg 46-54.

2002

 • Nya rör för värme och varmvatten i kulverten mellan Reg 56-54.
 • Nya P-skyltar för att möjliggöra P-bot.

2003

 • Löpande underhåll.

2004

 • Buller o värmedämpande fönster monterade på tre sidor av höghuset, fasaden enk 19 a-c och gaveln Ri 13. Bekostat av Vägverket.
 • Friskluftventiler ovan fönster i samtliga lgh. Nya termostater och luftfilter.
 • Renovering av tvättstugor och nya maskiner i tre hus. Fortsatt renovering av  tvättstugor i kvarvarande hus.                                                                       Tvättstugor
 • Byggde Bastu i Reg 54.                                                              Bastu
 • Införde pappersåtervinning och stängde gropsoprummet.
 • ComHem uppgraderad kabel och TV-nät = 2 operatörer att välja på. ComHem och bredbandsbolaget.
 • Trädbeskäring över hela området.

2005

 • Kontrakt Klippettan
 • Kontrakt Access AB angående antenn på taket Reg 56
 • Stängde grovsoprummet Ri 5
 • Färdigställde tvättstugor och bastu

2006

 • 50 årsfest.
 • Bytte sopdenkasten mot 4 Moloker på gården.
 • Högtryckspolning av kulvertarna i källargångarna.
 • OVK-besiktning – Nya lagkrav.
 • Bytt samtliga frånluftsventiler.
 • Troligen byggdes MC-garaget i storgaraget innan storgaraget målades.

2007

 • Revidering av Vi Runt Ritorp. Nya stadgar.
 • Målning av källargångar och storgaraget.
 • Nya fjärravläsningsmätare av vattenfall.
 • Dränering dagvatten Ri 1-5 baksida.                         

2008

 • Förnyat lekutrustning på lekplatsen.
 • Nya entréportar samt underhållsmålning av entrétaken.
 • PCB inventering-OK
 • Radon-mätning-OK
 • OVK godkänd i låghusen.

2009

 • Nytt lägenhetsregister.
 • Energideklaration.
 • Nya lysrörsarmaturer Reg 56.
 • Elcentralen ombyggd.
 • Startat hemsida www.sgb12.se

2010

 • 2 fasta utomhusgrillar.
 • Tilläggsisolering i låghusen.
 • Stamspolning i kök och badrum samtliga lägenheter.
 • Nya tvättmaskiner i alla tvättstugor.                                                   Tvättmaskiner
 • Tagit bort alla (nästan) matförråd.
 • Hissen ombyggd enligt ny lag.

2011

 • Sotning och brandskyddkontroll utfört på öppna spisar i omr.
 • Självrensande silar på samtliga stuprör.
 • Värmekabel i Takrännor och stuprör i Reg 56.
 • Fortsatt dörrbyte i källarna.
 • Dokumentation på befintlig ventilation i Reg 56.
 • F d postlokal ombyggd till lägenhet nr 151.                                                      Lgh 151
 • Vi Runt Ritorp reviderad och utgiven till samtliga.

2012

 • Beställning av Aptus låssystem för skalskyddet samt bokning av tvättstugor, bastu och gästlägenhet.                                                                                                             Aptus
 • Nyttjanderättavtal P-plats och garage.
 • Målning av trapphus, Bastu och gästlägenhet.
 • Ledarmaturer i trapphusen i låghusen.

2013

 • Nytt taktegel på låghusen samt ommålning av plåttaket på höghuset.                    Tak
 • Trädansning längs Regementsgatan.
 • Byte av avloppsrör i storgaraget.
 • Övergång till datasystemet Hogia Fastighet.
 • Vattenbehandlingsutrustning från firman Bauer.
 • OVK godkänd i 56:an

2014

 • Aptus-systemet klart.
 • Anlitade UK-park. = nya P-skyltar.
 • Stort vatten läckager mellan Ri 5-7
 • nytt staket – buskarna bort längs p-platsen vid lekplatsen.
 • Sa upp avtalet med pappersåtervinning. Återvinningsstation via kommunen vid Regementsgatan.
 • Stamspolning i alla lägenheter och övriga utrymmen.
 • Nytt bastureglage
 • Hogia Fastighet fungerar fullt ut.
 • Värmesystem kontroll o finjustering.
 • Reviderat ordningsreglerna i Vi Runt Ritorp.

2015

 • Nya stadgar.
 • Upphandling av extern fastighetsförvaltning med administrativ och ekonomisk förvaltning. TEOGE fick uppdraget                                                            
 • Bytt alla 19 garageportarna från gammal portöppning till takhissöppning med fjärrkontroll. 
 • Nödbelysning installerades i källaren Reg 56.
 • Fågelavvisare uppsatt på samtliga balkongtak högst upp.
 • Tog bort trädet vid Reg 56.
 • Nytt Gunnebostaket längs P-platserna Regementsgatan.
 • Satt upp Privatområdesskyltar.
 • Målat om samtliga fönsterbleck,
 • Bytt hydrofor i pannrummet samt en cirkulationspump som ombesörjer Ri 1-5.
 • Satt öppningstryckknappar i samtliga entréer,
 • Satt upp trappräcke i lilla trappan mellan Reg 56 o Enk
 • Lagat alla trasiga trappsteg.
 • RETEK flyttade in under hösten.

2016

 • Infört gemensamt bostadsrättstillägg. Boende behåller sin egen hemförsäkring men behöver inte teckna eget bostadsrättstillägg.                                                  Bostadsrättstillägg
 • Infört avgift för andrahandsuthyrning
 • Hamlat träden i allén
 • Bytt dräneringspump i gamla pannrummet
 • SGB 60-års jubileum, firades den 11 juli
 • Förvaltare Jarlis gick i pension och förvaltningsbolaget Teoge anlitades            Teoge
 • Ny julbelysning i stora granen samt nya julljusslingor i flaggstången på lekplatsen
 • Beslutade att införa gruppanslutning av bredband i februari 2017
 • Protokollförd besiktning av lekplatsen utförd av MJ Contractor AB
 • Vårstädningen utfördes 9 april medan höst städningen fick ställas in pga snöoväder.
 • UK parkeringsbolag togs över av Estate parkering.

2017                                                                                       

 • Införde gruppanslutning av bredband februari 2017. Bredbandsbolaget togs över av Ownit.
 • Utbyggnad av elektroniska låssystemet Aptus till trapphusdörrar och ett antal andra källardörrar samt sopkärlen Molok.
 • Påbörjat upprustning av lekplatsen enligt besiktningsprotokoll
 • Påbörjat dränering av dagvattensystemet.  Åtgärdat utanför garagen i dec 2017 och påbörjat hela baksidan av Reg 46-54  med fortsättning  jan 2018.                                           Dränering             
 • Kompletterat radonmätningar
 • Sett över belysningen utomhus. Satt upp ny belysning längs gångvägen mellan Ri 7-13 och lekplatsen.
 • Rustat upp gästlägenheten samt bytt kylskåp.
 • Infört nödbelysning i Storgaraget
 • Stadegeändring

 2018

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska genomföras under året Klar 2018 i maj men ej godkänd. Ny mätning planerad till i början av 2019.
 • Genomfört dränering av dagvattensystemet insidan av Regementsgatan.
 • Infört laddplatser för el-bilar. laddplatserna klara. Elmätarna återstår.  
 • Införa gemensam el enligt stämmobeslut 2017. Arbete pågår. Planeras bli klart under 2019.
 • Rustat upp lekplatsen med delvis ny lekutrustning och säkra lekytor.
 • Sätta upp en ledstång i slänten mellan husen Ri 5 och Ri 7. Klart
 • Brandsläckare placerade i samtliga tvättstugor samt i bastun och gästlägenheten.
 • Spolat avloppsstammarna  Reg 56.
 • Satt upp en ledstång i slänten mellan   Ri 5 och Ri 7.
 • Satt upp en ledstång i trappan mellan Reg 54 och Reg 56.
 • Nya torktumlare i tvättstugorna på Enk 19c, Ri 3 och 1 st på Reg 52.
 • Satt upp molok för hushållsavfall på insidan av Reg 46-54.
 • Infört  GDPR (General Data Protektion Regulation) enligt EU-lag från 25 maj 2018 och i samband med det tecknat nya avtal med Teoge och andra underleverantörer.                                                                                       

 2019

 • Arbetat för att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd.
  Arbeten i lägenheter, ny tilluft monteras.
 • Arbetat för att få Radonvärdena godkända.
 • Laddstolpar på p-plats nr 56-70 år inkopplade.
 • Fortsätt processen att införa gemensam el. Stämmobeslut 2017. Fortsätter under januari 2020.
 • Fortsatt arbetet med att se över brandsäkerheten i samtliga hus.
 • Köpt nya torktumlare, klart i alla tvättstugor februari 2019.
 • Utökat belysningen i trädgården
 • Renoverat  Bastun i samverkan med SGB 2. Klart i juni 2019
 • Startat en matavfallsmolok på försök den 15 mars 2019.
 • Ny TV i gästlägenheten
 • Bytt till P-vaktbolag Addicci 2019-07-01

 2020

 • Arbetet med att införa gemensam el (IMD) avslutades 6 maj                                  IMD
 • Monterat solceller på taken enligt beslut vid Extra stämma 12 februari. Solcellsbidrag är beviljat. arbetet klart december.                                                                                                            Solceller
 • Filmat övriga (Regementsgatans dränering klar) dagvattenledningar för kontroll av status. Genomfört i januari.
 • Dränringsarbetet på insidan av Ritorpsvägen som visat sig nödvändigt fid filmningen. Klart i juni
 • Fortsatt arbetet med att slutföra arbetet med brandsäkerhet.
 • Fortsatt arbetet med att få Radonvärdena godkända.
 • Fortsatt arbetet med att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd.
 • Utökad  utomhusbelysning  på gångvägarna. Klart i juni
 • Spolat avloppsstammarna i samtliga låghus. Klar i februari
 • Nya tvättmaskiner i samtliga tvättstugor. Klart i december                             Tvättmaskiner

Planerade åtgärder för 2021

 • Fortsätta utöka utebelysningen på lekplatsen
 • Byta ut belysningen i källare och trapphus i låghusen
,Förvaltare SGB 1 och 2 

Olle Nord 1960-1975

Lennart Svensson 1975 ? 1980—1988

Sune Rindsjö 1988—1989

Claes Kjellberg 1989—1993

Rune Törnblom 1993—1998

Stefan Holmgren 1998—2003

Jarlis Jarlheden 2003—2016-06-30

Förvaltningsföretaget TEOGE 2016-07-01--

Maskinist/fastighetsskötare SGB 1och 2

Maskinist Rolf Carlsson slutade 1970-01-26

Einar Uhlander anställdes 1970-05-01—1972

Fastighetsskötare Karl-Erik Eriksson 1972—1979

Conny Eklund 1979—1982

Evert Roos 1982—1989

Lars Eriksson 1989—1991

Nils (Nisse) Olsson 1991—1997

Raimo Kujanpää 1997—1999?

Ordförande SGB 1

Öv Crafoord. Grundare och Ordf 1951-1963.

Kamrer Lennart Svensson ordf 1964—1975   L S slutade som ordf och blev förvaltare

L Svensson 1976—1978

L Hörnfeldt 1979—1980

Mary Ericsson 1981—1986

Björn Mattsson 1987--1990

Rune Flygg 1991--2000

Lennart Gahm 2001 –

Ordförande SGB 2

Ström

Anders Gellner

Dan Samuelsson –2016

Birgitta Gellner 2017--2018

 Ola Winell 2018--

Kontaktuppgifter för SGB 1 & SGB 2

 

Kontakta styrelserna för SGB 1 och SGB 2:   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fastighetskontor SGB 1 och SGB 2:
Fastighetskontoret finns vid källarnedgång bredvid lastkaj Regementsgatan 56, se skylt ”SGB 1&2 Expedition”.
Adress: Regementsgatan 56, 170 66 Solna.

 Fastighetsförvaltare:   Teoge

Frågor om avgift och betalningar: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Övriga frågor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon dagtid (kl 0700-1200, 1300-1600): 08-410 828 50 

Akut journummer kvällar och helger: 08-294 370

Postadress, hit skickar ni fakturor, panter, ägarbyten etc:

Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening
Nr 1 alternativt  Nr 2

c/o Förvaltnings AB TEOGE
Box 190 65
167 19 Bromma

Fakturor kan också mailas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress till respektive styrelse

SGB 1 alternativt SGB 2

Regementsgatan 56

170 66 Solna

Skicka bara överenskomna handlingar direkt till styrelsen.
Överlåtelser processas först av Teoge innan styrelsen behandlar medlemskapsansökningar och det går inte fortare att skicka sådana direkt till styrelsen.

Free Joomla! templates by AgeThemes